Hoerskool Ellisras
Tuisblad Vennote Koshuis Kontak Ons
Vakke / Subjects

VAKKE

Afrikaans
English
Sepedi
Besigheidstudies
Rekeningkunde
RTT
IT
DT
Verbruikerstudies
Toerisme
Visuele Kuns
Fisiese Wetenskap
Lewenswetenskap
Wiskunde
Wiskunde Geletterdheid
Tegniese Wiskunde
Tegniese Wetenskap
IGO
Landboutegnologie
Siviele Tegnologie
Elektriese Tegnologie
LO

SUBJECTS

English
Afrikaans
Sepedi
Business Studies
Accounting
CAT
IT
DT
Consumer Studies
Tourism
Visual Art
Physical Science
Life Science
Maths
Maths Literacy
Technical Maths
Technical Science
EGD
Agricultural Technology
Civil Technology
Electrical Technology
LO